චොකලට් බවුසරයක් පෙරලී අධිවේගයේ ගමනාගමනයට බාධා

පෝලන්තයේ වෝර්සෝ අගනුවර සිට පොස්නාන් දක්වා ද්‍රව චොක්ලට් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ බවුසර් රථයක් අධිවේගී මාර්ගයකදී අනතුරකට පත්ව තිබූ අයුරු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *