තව්හිඩ් ජමාත් ඇතුළු අන්තවාදී සංවිධාන තුනක් ගැසට් නිවේදනයක් මගින් තහනම් කෙරේ

Sharing is caring!

2019 අංක 01 දරණ විදිවිධාන ප්‍රකාරව 75(01) දරණ හදිසි නීතිය යටතේ පහත සඳහන් සංවිධාන රට පුරා තහනම් බව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මේ අනුව,

ජාතික තව්හිඩ් ජමාත් (NTJ)
ජමාතෙයි මිලාතෙයි ඊබ්‍රහීම් (JMI)
විලයාත් අස් සෙයිලනි, යන සංවිධාන මෙරට තහනම් බව නිවේදනයේ සඳහන්.

මව්බිම – Mawbima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *