තාත්තයි දුවයි කියන ලස්සන සින්දුව

රත්තරන් තාත්තෙක් පිට රට ඉන්න තමාගේ දියණිය සමග දුරකතනයෙන් කියන ලස්සනම සින්දුව මෙන්න. ඔබත් අහන්න හිතට දැනෙනවානම් යාලුවන්ටත් බලන්න shear කරන්න.

lankamediahub.com
ලංකා මීඩියා හබ්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *