පාරිභෝගික සිහින සැබෑ කරන දීවා ‘‘ඉඩමේ වාසනාව” අටවන වරටත් ඉඩම් හිමිකර දෙයි

Sharing is caring!

2019 මැයි 28 වනදා – පාරිභෝගික සිහින සැබෑ කරන දීවා ‘‘ඉඩමේ වාසනාව” තරගය මගින් අටවන් වරටත් වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහකයින් තිදෙනෙකුට තමන්ගේම නිවසක් තනාගැනීමට ඉඩම් හිමිකර දුන්නේය.

පාරිභෝගිකයින්ට ඉතාමත් වටිනා ප්‍රතිලාභ ලබාදෙමින් තමන්ගේ සිහින සැබෑකර ගැනීමට සහයෝගය ලබාදෙන සන්නාමයක් ලෙසින් පාරිභෝගිකයින්ගේ ආදරය දිනා ගැනීමට දීවා සන්නාමය සමත්ව තිබේ. මෙරට පාරිභෝගිකයින් අතර ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ මෙන්ම ඔවුන් ඉමහත් ආදරය කරන දීවා වාර්ෂික “ඉඩමේ වාසනාව” ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන පිළිබඳව පාරිභෝගිකයින් සිටින්නේ ඉහළ බලාපොරොත්තු දල්වා ගෙනයි.

අටවන වරටත් පැවැත්වූ දීවා “ඉඩමේ වාසනාව” තරගයේදී මෙවර පාරිභෝගිකයින්ට වටිනා ඉඩම් කැබලි තුනක් පිරිනැමීමට අමතරව තවත් මුදල් ත්‍යාග 90 ක්ද ප්‍රදානය කළේය.

පාරිභෝගිකයින්ට ඉතාමත් වටිනා ඉඩම් ලබාදෙමින් ඔවුන් ජයග්‍රාහකයින් කරවීමට සමාගම සිදුකරන අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබඳව හේමාස් මැනුෆැක්චරිං සමාගමේ අලෙවිකරණ අංශයේ සාමාන්‍යාධිකාරී, ඩෙරික් ඇන්තනී මහතා මෙසේ අදහස් දැක්වීය. දීවා ‘‘ඉඩමේ වාසනාව” පාරිභෝගික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන මගින් තමන්ගේ සිහින ඉටුකර ගැනීමට අපි පාරිභෝගිකයින්ට සහයෝගය ලබාදෙනවා. මේ දක්වා අපි විසින් පාරිභෝගිකයින්ට වටිනා ඉඩම් කැබලි 28 ක්, රන් කාසි 54 ක් සහ මුදල් ත්‍යාග 680 ක් ලබාදී තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව අපට ඇත්තේ ඉහළ අභිමානයක්.” බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *