සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

රට ගැන සිතන .. රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන.. සමාජයක් ඇතිකරන්නට.. ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද ඔබ ඇතුලු පවුලේ සැමටත් සුබදායි සහ අතිසාර්ථක අවුරුද්දක් වේවා…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *