ඔස්ට්‍රේලියාවට නැතුව ඉන්දියාවට බෝට්ටුවෙන් යන්න මෙන්න ක්‍රමයක්

අංජුල මහික වීරරත්න කන්කසන්තුරේ හා තලෛමන්නාරමේ සිට දකුණු ඉන්දියාව දක්වා මගී සහ බඩු භාණ්ඩ ප්‍රවාහන බෝට්ටු සේවයක් ඇරඹීමට රජය තීරණය

Read more
Page 1 of 3123