ආයෙත් ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවද නැද්ද

පසුගිය සතියේ සෙනසුරාදා මධුමාධව අරවින්දගේ විවාහ මංගල්‍ය පැවැත්වුණේ ‍ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදීය. විවාහයට සාක්ෂිකරුවන් ලෙස අත්සන් තැබුවේ මහින්ද සහ ගෝඨාභයය.අනතුරුව ගෝඨා, මහින්ද,

Read more