විල්පත්තු නාවික හමුදා භූමියේත් සිවිල් වැසියන් පදිංචි කරයිද?

මේ දිනවල ජනාධිපතිවරයාට එල්ල වී ඇති ප්‍රධාන චෝදනාවක් වන්නේ රාජ්‍ය නායකයා සේම ආරක්ෂක ඇමැතිවරයාද වශයෙන් ජාතික අාරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර

Read more

බදුර්දීන් විපත්තුව කපන්න කලින් මැන්න හැටි මෙන්න

විල්පත්තුවේ වන සංහාරය ගැන දැන් වසර දෙක තුනක සිට කතා වෙයි. විල්පත්තුවේ ගෙවල් තනා පදිංචියට යන ජනතාව කියන්නේ එය අතීතයේ

Read more